Artikkeli

Pääte on ainutlaatuinen oppikirja suomen opetukseen

Pääte on suunniteltu aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaiheeseen. Oppikirja sopii koko suomen kielen oppimäärän suorittamiseen sekä tukimateriaaliksi muiden oppiaineiden kursseille. Päätteen avulla opiskelijat harjaantuvat lukemaan ja kirjoittamaan perusopetuksen sekä jatko-opintojen kannalta oleellisia tekstilajeja ja käyttämään niihin liittyviä käsitteitä.

Pääte-kirjan sisällöt ja tekstit perustuvat päättövaiheiden suomen kurssien opetussuunnitelman perusteiden määrittelemiin sisältöihin. Pääte syventää opiskelijoiden suomen kielen taitoa arkisemmista käyttötilanteista kohti toimivaa opiskelukielitaitoa. Monikielisyys, lukutaidon vahvistaminen ja käsitteiden oppiminen kulkevat teemoina läpi kirjan. Omaa äidinkieltä hyödynnetään, lukutaitoa harjaannutetaan ja käsitteitä määritellään jokaisessa luvussa.

Vaikka Pääte on aikuisten perusopetukseen tarkoitettu oppikirja, se soveltuu erinomaisesti myös yläkouluun. Sen perustalta voidaan rakentaa päättövaiheen suomen kielen opinnot tehostetun tuen oppilaalle. Erityisopettaja ja suomen opettaja voivat käyttää kirjaa tukimateriaalina monenlaisille oppilaille yläkoulussa.

Tekstitaidot keskiössä

Päätteeseen valitut tekstit ovat pääosin autenttisia tekstejä, jotka ovat lähellä opiskelijan arkea. Tekstejä opitaan monella eri tasolla: kielen, tekstirakenteen sekä tekstin tavoitteiden tasolla. Näin opiskelija oppii sekä ymmärtämään että arvioimaan erilaisia tekstilajeja tietoisena niiden tavoitteista. Eri tekstejä lukiessa opiskelijan sanavarasto kasvaa ja hän oppii käyttämään tekstilajeille tyypillisiä rakenteita omassa tuottamisessaan. Näin tekstit tukevat aidosti sekä päättövaiheen sisältöjen oppimista että suomen kielitaidon kehittymistä päättövaiheen opintojen aikana.

Kirjassa kielioppi on jaettu eri päälukuihin. Kielen rakenteita tarkastellaan lähtien kunkin luvun teksteistä. Näin esimerkiksi lauseenvastikkeita ja partisiippeja on käsitelty tietotekstien yhteydessä ja kielioppiosioiden tehtävien aihepiiri liittyy luvun tekstien aiheisiin.

Eri oppiaineiden tekstejä

Eri oppiaineiden tekstien tarkastelu ohjaa opiskelijaa tunnistamaan ja ymmärtämään eri aineille ominaisia tekstilajeja ja tuottamaan omia tekstejä käsitteiden määrittelystä pidempiin teksteihin. Lähestymistapaa voivat hyödyntää myös eri aineiden opettajat omassa työssään, mutta ennen muuta kirja ohjaa suomen opettajaa ja aineenopettajaa yhteistyöhön.

Tavoitteena on aktiivinen opiskelija

Pääte ohjaa opiskelijaa huomaamaan, että opiskelu on aktiivista työtä eikä vain passiivista tiedon vastaanottamista. Harjoitusten avulla opiskelija tottuu asettamaan omalle opiskelulleen niin pitkän kuin lyhyenkin aikavälin tavoitteita ja oppii ohjaamaan omaa toimintaansa niin, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Kun opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja lisäharjoitusta kaipaavat kehityskohteensa, hänen on helpompi nähdä, mihin asioihin omaa aikaa ja energiaa kannattaa opiskelussa erityisesti käyttää. Kirja myös tutustuttaa opiskelijat erilaisiin tekstilajeihin, harjaannuttaa pitkien tekstien lukemisessa ja tekstin tiivistämisessä sekä vahvistaa tiedonhankintataitoja. Tiedonhankintataidot kulkevat mukana kaikissa Päätteen kappaleissa.

Vuorovaikutustaidot kehittyvät

Päätteen avulla harjoitellaan kaikkia kielitaidon eri osa-alueita. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan esimerkiksi kuullun ymmärtämisen tehtävien sekä erilaisten puhumisen tehtävien avulla. Vuorovaikutukseen liittyvät tehtävät auttavat opiskelijaa käyttämään kieltä yhä monipuolisemmin erilaisissa yhteyksissä. Vuorovaikutukseen liittyvät tehtävät kytkeytyvät kiinteästi tekstilajeihin ja niiden käyttämään kieleen.

Käyttövinkkejä opetukseen

Päätteen tekstit on laadittu opettajan kanssa yhdessä käsiteltäviksi. Tekstejä voi työstää erilaisilla kielitietoisilla sekä toiminnallisilla työtavoilla. Opettajan oppaasta löytyvät kattavat ohjeet jokaisen kappaleen käsittelyyn. Tehtävät alkavat helpommista ja vaikeutuvat asteittain, minkä ansiosta eriyttämistä ryhmän sisällä on helppo toteuttaa. Helpot tehtävät on laadittu siten, että jokainen opiskelija löytää niihin vastauksen. Opiskelijan itsenäistä työskentelyä tukevat opettajan oppaasta löytyvät tehtävien ratkaisut.

Mukavia opetushetkiä perusopetuksen päättövaiheeseen!

Ilona Kuukka, Pääte-oppikirjailija
Olen koulutukseltani aineenopettaja ja erityisopettaja. Olen toiminut opettajana sekä peruskoulussa että aikuisopetuksessa. Kielitietoisuus ja kielitietoiset työtavat ovat olleet keskeisiä omassa työssäni ja kouluttajana.

Anna Nylund, Pääte-oppikirjailija
Olen ollut suomen kielen opettajana yli kymmenen vuotta pääsääntöisesti kotoutumiskoulutuksessa ja aikuisten perusopetuksessa. Erityisen mielenkiintoiseksi olen kokenut luku- ja kirjoitustaidon opetuksen. Olen koko työurani ajan pyrkinyt kehittämään ammattitaitoani opettajana osallistumalla erilaisiin hankkeisiin, edistämällä kollegiaalista yhteistyötä ja tekemällä oppimateriaaleja. Viime vuosina olen myös kouluttanut opettajia erityisesti luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen liittyvistä teemoista.

Ulla Pajanen, Pääte-oppikirjailija
Olen koulutukseltani suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja. Olen opettanut oppiainettani peruskoulun sekä lukion puolella niin suomea äidinkielenä kuin suomea toisena kielenä oppiville, enimmäkseen aikuisopetuksen puolella. Monilukutaidon kehittäminen sekä muut kielitietoiset työtavat ovat opetuksessani tärkeitä lähtökohtia.