Artikkeli

Pora!-sarjan käyttövinkit – LOPS 2021

Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti, miten oppikirjoja Pora! 1–3 voi käyttää uuden lukion opetussuunnitelman astuessa voimaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten yleiset tavoitteet toteutuvat ja keskeiset sisällöt löytyvät Pora!-oppikirjoista. Mikäli siis haluat jatkossakin käyttää Pora!-kirjoja lukion venäjän opetuksessa, lue alta oppikirjailijan vinkit.

B3-kielen opintojaksoja LOPSissa on kahdeksan. Opetussuunnitelmassa puhutaan moduuleista, joista tehdään lukioihin opintojaksoja. Alla käydään läpi, mitä kirjan kappaleita yleensä ehditään kursseilla (eli tulevilla opintojaksoilla). Kappaleiden määrä voi tietysti vaihdella opiskelijaryhmän mukaan tai esimerkiksi lukujärjestysteknisistä syistä.

Perustason alkeet 1 (VKB31)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 1 -kirjasta aakkoskurssin ja kappaleet 1–3.

Uuden LOPSin mukaan tämän moduulin tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Tähän on pyritty Pora! 1 -kirjassa esittelemällä kyrillisten kirjainten ja venäjän kielen lisäksi Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria.

LOPSin tämän opintojakson yleisissä tavoitteissa korostetaan sitä, että opiskelija hahmottaisi uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin. Tätä käsitellään Pora! 1 -kirjassa esimerkiksi siinä, että venäjän kieltä vertaillaan muihin kieliin aakkoskurssissa ja siinä, että eri kielistä kerrotaan kappaleen 1 “Tiesittekö”-osiossa.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat sekä tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset. Nämä kaikki löytyvät Pora! 1 -oppikirjan kappaleista 1–3.

Perustason alkeet 2 (VKB32)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 1 -kirjasta kappaleet 4–6.

Moduulin tehtävänä on mm. rohkaista opiskelijaa käyttämään kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa sekä tavanomaiset asiointitilanteet. Pora! 1 -kirjan kappaleissa 4–6 tehdään mm. seuraavaa – asioidaan kahvilassa, käydään ostoksilla sekä kysytään tietä.

Perustason alkeet 3 (VKB33)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 1 -kirjasta kappaleet 7–9.

Tämän moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä koulu. Pora! 1 -kirjan kappaleissa 7–9 mm. asioidaan turistitilanteissa, esitellään asuntoa ja ympäristöä sekä liikutaan eri kulkuneuvoilla. Myös vapaa-ajan vietosta puhutaan kappaleissa. Kouluteema tulee Pora! 2 -kirjassa kappaleessa 2. 7. moduulissa on mainittu “opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä”, joten koulusanat voi ottaa halutessaan vasta siellä.

Perustaso 1 (VKB34)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 2 -kirjasta kappaleet 1–2.

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä sekä vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat mm. kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta sekä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu. Pora! 2 -kirjan kappaleissa 1–2 pääteemoina ovat opiskelu ja työ. Ko. kappaleissa kirjan henkilöt myös kuvaavat arkeaan ja kertovat mielipiteitään. Kappaleiden “Tiesittekö”-osion avulla voidaan verrata Suomen ja Venäjän koulujärjestelmiä.

Perustaso 2 (VKB35)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 2 -kirjasta kappaleet 3–4.

Tämän moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään sekä harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat mm. hyvinvointi ja terveys ja eri elämänvaiheet. Pora! 2 -kirjan kappaleissa 3–4 pääteemoina ovat juhla ja arki, kulttuuri ja ulkonäön kuvaaminen. Juhla ja arki-osiossa hyvinvointi ja eri elämänvaiheet tulevat hyvin esiin. Terveyssanastoa löytyy Pora! 2 -kirjan kappaleesta 8.

Perustaso 3 (VKB36)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 2 -kirjasta kappaleet 5–7.

Tämän moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat mm. eri kulttuuriaiheet kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet sekä luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella. Pora! 2 -kirjan kappaleissa 5–7 aiheina ovat kulttuuri, kulttuurihenkilöt sekä hiukan myös historia ja yhteiskunta.

Perustaso 4 (VKB37)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 2 -kirjasta kappaleet 8–9.

Tässä moduulissa pohditaan ja harjoitellaan kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat mm. opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat.

Varsinaiset teemasanastot näistä asioista löytyvät Pora! 2 -kirjan kappaleista 1–2. Kappaleissa 8–9 matkustetaan ja samalla tulevat hiukan esille kirjan henkilöiden opinnot ja työelämän kuvaus. Myös joukkotiedotusvälineisiin ja someen liittyvää sanastoa löytyy kappaleesta 9.

Perustaso 5 (VKB38)

Tällä kurssilla voi käydä läpi Pora! 3 -kirjasta kappaleet 1–6. Loput neljä kappaletta olen käynyt abikurssilla.

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Myös tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita harjoitellaan

Keskeiset sisällöt uudessa LOPSissa tällä opintojaksolla ovat mm. ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat ja lähdekritiikki. Pora! 3 -kirjan kappaleissa 1–6 aiheina ovat Moskovan kehittyminen metropoliksi, Pietari ennen ja nyt sekä luonto ja luonnonsuojelu. Myös politiikkaa ja vapaahtoistyötä käsitellään.

Summa summarum – Pora!-kirjoista löydät materiaalia myös uuden LOPSin aikana. Muistathan käyttää hyväksesi myös opettajan oppaan sekä koepaketin materiaalia. Pora! 1 -kirja, opettajan opas ja kielioppidiat löytyvät Pora 1 -oppikirjan sähköisestä esitysmateriaalista.

Mukavia opetushetkiä Pora!-sarjan parissa!

Sirpa Piispanen
Pora!-oppikirjailija, venäjän opettaja