Artikkeli

No niin! Funktionaalinen materiaali innostaa myös uudessa OPS:issa

No niin! on aikuisille suunnattu suomen kielen oppimateriaalisarja, jonka keskiössä on opiskelijan oma havainnointi. Oppimateriaalin sisällöt pohjautuvat aitoihin kotoutujien elämäntilanteisiin. Kielenopetus on sisältötietoista ja sen keskiössä ovat kotoutumiseen liittyvät arkielämän tilanteet ja tähtäimenä työelämä. Oppijaa ohjataan jatkuvasti tutustumaan oman elinympäristöönsä ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä osallistumaan sen toimintaan aktiivisena jäsenenä.

No niin! sopii kaikille suomen kielen oppijoille, mutta erityisen hyvin kotoutumiskoulutukseen. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin, millä tavoin No niin! -oppimateriaali vastaa kotoutumiskoulutuksen uusia opetussuunnitelman perusteita (OPS22).

Toiminnalliset harjoitukset tutustuttavat arkielämän viestintätilanteisiin

No niin! -materiaalin käyttäjänä oppija on aktiivinen toimija ja oman oppimisprosessinsa omistaja, aivan kuten opetussuunnitelman perusteissa painotetaan. Hän oppii käyttämään kieltä itselleen merkityksellisissä tilanteissa, omista tarpeistaan lähtien. Kielenkäytössä fokus on sosiaalisissa tilanteissa ja kieli on avain osallisuuteen. Toisaalta myös osallisuus on avain kieleen, ja No niin! -materiaalissa oppijaa kannustetaankin alusta lähtien osallistumaan erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin omassa elinympäristössään.

Kotoutumiskoulutuksessa harjoitellaan oppijalle merkityksellisiä arkielämän viestintätilanteita. No niin! -oppimateriaali perustuu arkielämän tilanteisiin ja vuorovaikutukseen ja siinä on alusta lähtien runsaasti autenttisia tilanteita. Jo heti alkuvaiheessa tehtävät kannustavat oppijan esimerkiksi ruokakauppaan, kahvilaan ja apteekkiin havainnoimaan ja käyttämään kieltä. Myös oman asuinalueen palveluja etsitään netistä ja niistä keskustellaan ryhmässä.

Oppimateriaalin mukainen opetus auttaa oppijaa pärjäämään autenttisissa vuorovaikutustilanteissa ja autenttisten tekstien kanssa antamalla konkreettisia keinoja siihen. No niin! opettajan oppaissa on paljon toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla tilanteisiin sopivia fraaseja harjoitellaan turvallisesti luokassa, jotta oppija uskaltaa käyttää niitä myös luokan ulkopuolella. Oppija saa siis jatkuvasti soveltaa oppimaansa omassa elämässään.

Kieltä opitaan yhdessä

Opetussuunnitelman perusteiden taustalla on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä muita holistisia oppimiskäsityksiä, jotka vastaavat nykyaikaista käsitystä kielen oppimisesta ja opettamisesta.  Myös No niin! -materiaalin kanssa kieltä opitaan yhdessä, osana yhteisöä. Jokaisen oppijan aikaisempaa osaamista hyödynnetään ja käytetään koko yhteisön oppimisen edistämiseksi. Opittavat asiat ovat merkityksellisiä oppijan omassa elämässä ja tavoitteena on päästä osalliseksi yhteiskuntaan ja työelämään.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti No niin! -materiaalissa oppijalle annetaan mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen, ja opetusta voidaan eriyttää lukuisien tehtävien avulla, joissa kannustetaan etsimään tietoa ja oppimaan uutta omien tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden pohjalta. Eri ryhmissä tuotettuja tuotoksia jakamalla kaikki oppivat enemmän. Oppijaa kannustetaan myös tuomaan tunneille itse kohtaamiaan tekstejä, joihin voidaan tutustua yhdessä.

Oppija on aktiivinen toimija

Keskeinen asia sekä opetussuunnitelman perusteissa että No niin! -materiaalissa on, että oppija on aktiivinen toimija. Nykyaikainen funktionaalinen käsitys oppimisesta ja opettamisesta kannustaa oppijaa havainnoimaan itse kieltä ja tarttumaan ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin kielen oppimiseen. Opettaja ei tarjoile rakenteita valmiina, vaan niihin tutustutaan kielenkäytön avulla.

No niin! -materiaalissa oppijaa kannustetaan omaan päättelyyn ja rakenteita esiintyykin teksteissä runsaasti luontevissa käyttöyhteyksissä. Rakenne tulee siis ensin käytössä tutuksi ja vasta myöhemmin sitä analysoidaan. Kun rakenne on jo käytöstä tuttu, oppija omaksuu sen helpommin.

Digitaitoja ja monilukutaitoa harjoitellaan monipuolisesti

Myös monilukutaito, digitaidot ja erilaisten välineiden käyttö tiedonhaussa nousevat esiin opetussuunnitelman perusteissa. No niin! -materiaalin kautta oppija tutustuu alusta asti erilaisiin kielimuotoihin ja kielenkäyttökanaviin.  Arkikielen ja muodollisen kielen eroihin kiinnitetään huomiota, ja eri tiedonalojen kieliin tutustutaan. Erilaiset mediat otetaan käyttöön ja niiden avulla harjoitetaan monilukutaitoa. Oppimisen apuna käytetään alusta asti erilaisia välineitä ja verkkoalustoja, ja tietoa etsitään autenttisilta verkkosivuilta. Myös monipuoliset digitehtävät harjaannuttavat digitaitoja. Ryhmätehtävien tuotoksina on mm. diaesityksiä ja videoita.

Itsearviointi mukana alusta alkaen

Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan myös oppimisen sekä vertais- ja itsearvioinnin taidot.  No niin! -materiaali ohjaa oppijaa itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Näin oppijaa kannustetaan oman oppimisprosessinsa omistajuuteen ja työskentelemään omien tavoitteidensa suuntaisesti. Opiskelutaitoja harjaannutetaan samalla, kun kielitaito kehittyy. Esimerkiksi tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoja kehitetään tietoisesti tekemällä oppija tietoiseksi oppimisprosessista.

Vuorovaikutus ja mediaatio läsnä koko oppimisprosessin ajan

Myös vuorovaikutus ja mediaatio nostetaan opetussuunnitelman perusteissa esille. No niin! -materiaalissa oppijoita kannustetaan yhteistyöhön ja toistensa auttamiseen. Ryhmässä jokainen saa omat vahvuutensa käyttöön, kun tehdään monimediaisia ryhmätehtäviä. Mediaation keinot tulevat tarpeeseen, kun työskennellään yhdessä yhteisen päämäärän eteen ja samalla käytetään apuna erilaisia vuorovaikutuksen muotoja. Monikielisessä ryhmässä oppijaa kannustetaan hyödyntämään omia kieliresurssejaan ja sitä kautta pääsemään osalliseksi yhteisössä. Omat kielitaidot ja kulttuuritaustat rikastuttavat koko yhteisön oppimisprosessia ja niinpä välillä mietitään, miten jossakin tilanteessa toimittaisiin omassa kulttuurissa tai miten esimerkiksi idiomi sanottaisiin omassa kielessä. Vertaisryhmä ja oma lähipiiri voivat tukea oppimista monella tavalla.

Monipuolista kulttuurintuntemusta ja yhteiskuntatietoutta

No niin! -materiaalissa oppijalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua Suomen kulttuuriin ja elämänmuotoihin. Kotoutumisprosessi tulee tutuksi, oppijaa kannustetaan kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa ja autetaan löytämään tietoa ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Oman elinympäristön palveluihin sekä harrastus- ja toimintamahdollisuuksiin tutustutaan tehtävien avulla. Myös kirjallisuus, media ja sosiaalinen media tulevat tutuiksi. Kaikkien näiden kanavien kautta oppijan mahdollisuus osallisuuteen yhteisössä kasvaa.

Kirjoittajat

Hanna Aho

Susanne Gerstler