Artikkeli

Uudistettu Oma suomi toteuttaa käyttäjien toiveita

Aikuisten kotoutumiskoulutukseen suunnatun Oma suomi -sarjan punaisena lankana on ajatus siitä, että kieli elää muuallakin kuin luokassa ja kieltä opiskellaan elämää varten. Sarja rakentuukin tilanteille sekä oppijan omalle aktiivisuudelle ja osallisuudelle. Sarjassa otetaan kielenainekset heti käyttöön ja lähestyminen on opiskelijalähtöistä. Opiskelijaa motivoidaan havainnoimaan kieltä omasta näkökulmastaan alusta alkaen – myös kieliopin käsittelyssä.

Alkusysäys sarjan uudistukselle tuli kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivityksen (2022) myötä. Vaikka Oma suomi vastasikin teemoiltaan myös uuteen OPS:iin, oli uusi opetussuunnitelma hyvä hetki uudistaa kymmenen vuoden ikää lähestyvä sarja. Muuttuvan maailman myötä sanasto ja tietyt aihepiirit olivat päivityksen tarpeessa, minkä lisäksi sarjan käyttäjiltä oli kertynyt jo mukavasti toiveita ja palautetta. Nämä on huomioitu uudistuksessa kattavasti.

Paljon uutta, sopivasti vanhaa

Uudistettu Oma suomi 1 sisältää enemmän sanastotehtäviä, lisää kuuntelutehtäviä ja lyhyitä kuunteluita sekä systemaattista ääntämisen harjoittelua. Kokonaan uutta ovat kertausosiot neljän kappaleen välein sekä mediaatiotaitojen harjoittelu. Mukana on myös paljon vinkkejä suomen kielen käyttöön luokkahuoneen ulkopuolella. Uudistettu Oma suomi 2 on lisäksi saanut uuden, kertaavan avauskappaleen sekä kirjan työelämäpainotusta on terävöitetty. Kaikkea ei ole kuitenkaan muutettu: sarjan tuttu linja on säilytetty ja teemat ovat samat.

Eri tasoiset tehtävät henkilökohtaistamiseen

Uudistuksessa sarjaan on lisätty kuuntelu-, sanasto- ja rakennetehtäviä. Tehtävien vaikeustasojen vaihtelu mahdollistaa eriyttämisen ja monikielisyyden hyödyntämisen.

Helpompia tehtäviä alaspäin eriyttämiseen

Oppikirjoihin on lisätty käyttäjien toivomia helppoja harjoituksia. Ne sisältävät kysymys–vastaus-tehtäviä, sanastotehtäviä sekä perustason kielioppitehtäviä. Uudet helpot tehtävät toistuvat samanlaisina läpi kirjan, ja niissä toistuu kappaleteksteistä tuttua sanastoa, jotta uusi sanasto ei kuormita opiskelijaa.

Reagointitehtävät treenaavat YKI-kokeeseen

Monen suomen kielen opiskelijan tulevaisuuden tavoitteissa häämöttää YKI-koe. Oma suomen reagointitehtävät totuttavat opiskelijaa YKI-testin tehtävätyyppiin, jossa viestintätilanne sisältää keskustelua. Reagointitehtävä on turvallinen tapa harjoitella monesti hieman jännittävääkin keskustelutilannetta. Kun opiskelija voi harjoitella kielenkäyttötilannetta oppitunnilla, virheisiin ei tarvitse jäädä jumiin, vaan tehtävää voi harjoitella monta kertaa uudelleen.

Päättelytehtävät motivoivat opiskelijoita

Uutena tehtävätyyppinä oppikirjoissa ovat päättelytehtävät, joissa toistuu käsiteltävän teeman keskeinen sanasto. Päättelytehtävät vievät huomion kielen oppimiselta, mikä voi motivoida erilaisia opiskelijoita ja innostaa yhteiseen ongelmanratkaisuun. Kun opiskelija lähtee ratkaisemaan aivopähkinää, oppii hän samalla sanastoa kuin huomaamatta!

Vuorovaikutus ja viestin välittämisen taito sarjan ytimessä

Yksi OPS-uudistuksen ydinasioita on mediaatiotaitojen harjoittelu. Oma suomi -sarjassa kielen opiskelu ei ole sääntöjen osaamista, vaan kielellä selviytymistä ja kielen käyttämistä. Mediaatiotaitoja harjoitellaan sarjan 1. osassa, ja 2. osassa sen osuus kasvaa niin, että opiskelija oppii yhä laajemmin ilmaisemaan omia ajatuksiaan.

Mediaatiotehtävissä opiskelijoiden tehtävänä on ratkaista jokin käytännöllinen asia. Opiskelijat saavat joitain tietoja, joiden pohjalta he saavat itse neuvotella sopivan ratkaisun tilanteeseen. Opettaja päättää, millä tavalla opiskelijat kertovat lopputuloksen.

Katso esimerkki mediaatiotaitoja harjoittavasta tehtävästä >

Ääntämistä ja kuuntelua aitojen viestintätilanteiden kautta

Elämässä ja arjessa viestintätilanteet eivät tarkoita kuuntelua ja oikeiden vastausten valintaa vaihtoehtojen joukosta, vaan viestintätilanteisiin osallistutaan itse. Oma suomen tilannelähtöiset kuuntelutehtävät valmistelevatkin opiskelijaa aitoihin kielenkäyttötilanteisiin. Oppitunnin turvallinen ympäristö opettaa sietämään vääriäkin vastauksia ja niitä hetkiä, kun ei ymmärrä. Puhekielen käyttö oppimateriaalissa on harkittua, ja opiskelijaa totutetaan usein toistuviin puhekielisyyksiin.

Uudistettujen oppikirjojen äänitteille on lisätty lyhyitä kuunteluita, jotka helpottavat oppitunnin suunnittelua. Sellaisissa ryhmissä, joissa esimerkiksi kuuntelut ovat hankalia opiskelijoille, voi lyhyitä kuunteluita käyttää lämmittelyyn.

Äänitteille on luettu myös sellaisia kirjan tekstejä, jotka vanhoista äänitteistä puuttuivat. Opiskelija voi kuunnella kirjan kappaletekstejä oppitunnin ulkopuolella Otso-sovelluksen avulla, mikä tukee itsenäistä opiskelua.

Ääntämisen harjoittelua on oppikirjoissa lisätty, minkä lisäksi opettajan oppaaseen on tulossa lisää vinkkejä ääntämisen harjoitteluun erilaisten opiskelija-ainesten kanssa.

Hyväksi havaitut opiskelijan omat sivut

Käytännölliset opiskelijan sivut on säilytetty uudistetuissa oppikirjoissa. Omat sivut ohjaavat opiskelijaa huomaamaan kielen omassa elinympäristössä ja kiinnittämään huomiota siihen, mihin itse kieltä tarvitsee.

Oma suomen ydinajatuksen mukaisesti kieli ei ole vain koulua varten, vaan Suomessa elämistä varten. Omien sivujen avulla opiskelija voi miettiä, mitkä ovat itselle niitä tilanteita, joissa kieltä voi käyttää ja sitä tarvitsee. Omille sivuille kerättävät omat sanat herättelevät miettimään, mitkä on niitä juuri omiin tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin liittyviä sanoja. Tavoitteena on, että opiskelija oppii löytämään mahdollisuuksia käyttää kieltä luokkahuoneen ulkopuolella ja pääsee kokemaan onnistumisen tunteita!

Kertaus tekee hyvää

Uusien kertausosioiden avulla opiskelija voi palata jo opittuihin teemoihin ja itsearvioida tavoitteiden saavuttamista. Valmiit kertausosiot helpottavat myös opettajan työtä, kun opettajan ei tarvitse tehdä niitä itse.

Digitehtävät syventävät ja eriyttävät

Oma suomi 1 oppikirjaa tukevat opiskelijan digitehtävät sopivat kertaamiseen ja eriyttämiseen sekä teemojen syventämiseen. Digitehtävät vastaavat mainiosti OPS-uudistuksen työelämäpainotukseen. Lisäksi digitehtävissä on hyödyllisiä reagointitehtäviä videoina.

Oma suomi avaa ovia suomen kielen käyttöön lähtökohtanaan vanha viisaus – ei kannata oppia koulua, vaan elämää varten.